Історія


У двадцяті роки XX сторіччя Харків перетворюється у великий транзитний вузол зв'язку між Україною, Росією, Білорусією, Молдавією, Закавказзям. Зростає потреба в кваліфікованих кадрах для обслуговування підприємств поштового, телефонного і телеграфного зв'язку. У1930 році колегія Народного комісаріату пошт і телеграфів СРСР прийняла рішення про організацію Харківського технікуму зв'язку. Випускники перших п'яти груп були направлені на АТС, які будувались у Харкові, Смоленську, Новосибірську, Ташкенті, а за 75 років діяльності навчальним закладом підготовлено більше 27 тисяч спеціалістів для підприємств зв'язку У 1998 році технікум був акредитований як виший навчальний заклад і рівня акредитації, отримав державні ліцензії й сертифіка¬ти на підготовку фахівців з п'яти спеціальностей. З дев'яностих років розвивається творча співдружність колективу технікуму з Українською державною академією зв'язку імені О.С. Попова, з Харківським національним університетом радіоелектроніки, Українською інженерно-педагогічною академією. У 2000 році технікум отримав ліцензію на підготовку фахівців за новою спеціальністю «Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж». У жовтні 2003 року за ліцензією Міністерства освіти України починає працювати відділення довузівської підготовки. Наказом Держкомзв'язку № 126 від 25 червня 2002 року тех¬нікум введено до складу Державного університету інформаційно- комунікаційних технологій. З 17 березня 2004 року наказом Держкомзв'язку № 103 технікум перейменовано в коледж у складі Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. Державна акредитаційна комісія протоколом № 54 від 22.02.2005 року прийняла рішення про видачу ліцензії на підготовку бакалаврів за напрямком «Телекомунікації».
Матеріальна база коледжу поповнюється комп'ютерною технікою, макетами й пристроями для вивчення сучасного обладнання зв'язку; здійснюється реконструкція майстерень, створюються нові лабораторії та радіотелевізійний центр, центр інтернет; бібліотечний фонд значною мірою оновлюється підручниками, посібниками, методичними розробками педагогічних працівників. Цьому сприяють укладені договори з видавничими центрами Одеської національної академії зв'язку, Харківського національного університету радіоелектроніки, Державного уні верситету інформаційно-комунікаційних технологій.
Сьогодні одним з нетрадиційних, але пріоритетних напрямів діяльності коледжу є наукова робота і підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Для розв'язання задач з організації наукової роботи і проведення наукових досліджень у сфері нових і перспективних інфокомунікаційних технологій та їх упровадження у навчальний процес були створені навчально-науковий відділ, три спеціальних кафедри (на базі існуючих ЦПК) і наукова лабораторія. На її базі здійснюється підготовка аспірантів за фахом 05.12.02 - «Телекомунікаційні системи і мережі». З метою розширення наукових зв'язків коледжу підписані довгострокові угоди про науково-технічну співпрацю з провідними навчальними закладами IV рівня акредитації м. Харкова в області телекомунікацій, а також операторами зв'язку (Укрпошта, Укртелеком, УМЗ, Велтон - Телеком, Концерн РРТта ін.)
Значна увага в діяльності коледжу приділяється науковій роботі зі студентами в гуртках науково-технічної творчості. За їх участю створено 26 лабораторних стендів і макетів. Цілеспрямована робота дозволила п'ятьом студентам стати дипломантами ХП Міжнародного форуму молоді. Постійно ведеться наполеглива робота з залученням до педагогічної та наукової діяльності вчених вищої кваліфікації зі споріднених вищих навчальних закладів м. Харкова. Зараз у коледжі працюють 1 доктор і 16 кандидатів наук. Учени¬ми коледжу в 2009-2010р. опубліковано біля 40 наукових статей і тез доповідей на Міжнародних наукових конференціях і симпозіумах.
З метою формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного самовдосконалення, професійної мобільності в умовах ринкової економіки, коледж: - постійно оновлює програми підготовки фахівців з нових інфокомунікаційних технологій, упроваджує нове програмне забезпечення для засобів і систем телекомунікацій; - дбає про електронне методичне забезпечення навчального процесу, широко використовує можливості інтернету; розробляє сучасні методики проведення практичних занять, навчально-професійних практик; - сдтримує тісні ділові контакти з підприємствами зв'язку регіону, проводить за їхньою участю науково-практичні конференції з проблем підготовки фахівців зв'язку та інформатизації.