5.05010201

 

«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»


Галузь знань
«Інформатика та обчислювальна техніка»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»Студенти вивчають:

 • структуру, принципи роботи комп’ютерів та периферійне обладнання;
 • топологію, моделі, методи розрахунків та побудову комп’ютерних мереж;
 • сучасні засоби передачі та обробки інформації;
 • методи діагностики, обслуговування ремонту, налагодження комп’ютерних систем;
 • програмування та алгоритмічні мови;
 • основи системного програмування та програмного забезпечення;
 • технічні та економічні аспекти комп’ютеризації підприємств зв’язку.

Практичні та лабораторні заняття:
проходять у комп’ютерних класах, лабораторіях та майстернях коледжу. В період технологічної та переддипломної практики студенти працюють у центрах інформаційних технологій на сучасному обладнанні провідних провайдерів Internet, ВАТ «Укртелеком», УДППЗ «Укрпошта» та операторів зв’язку.

Після закінчення навчання випускник отримує кваліфікацію технік - електронник з обслуговування комп’ютерних систем і мереж та може працювати: в ЦІТ та сервісних центрах підприємств зв’язку, а також на будь-яких державних чи приватних підприємствах, які виготовляють, випробовують і використовують комп’ютерні пристрої та мережі.

Фахівець підготовлений до роботи в галузях:
 • видавнича справа;
 • поліграфічна діяльність;
 • тиражування дисків з комп’ютерним забезпеченням;
 • виробництво електричного та електронного устаткування;
 • технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки;
 • монтаж та ремонт ЕОМ і виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • консалтинг у сфері інформатизації.
 • Викладання курсу “Системне програмування” заплановано навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста з освітнрої програми "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж" спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія” галузі знань 12 “Інформаційні технології” на третьому курсі шостого семестру та четвертому курсі п’ятого семестру об’ємом 4 кредитів (120 годин).

  Дисципліна "Системне програмування" базується на курсах "Вступ до спеціальності", „Програмування", "Вища математика", "Архітектура ЕОМ"  "Алгоритми і методи обчислень", "Дискретна математика", "Комп’ютерна логіка", "Операційні системи", "Теорія ймовірності та математична статистика" та "Інформатика".

  Метою даного курсу є формування у студентів бази теоретичних знань та умінь для програмування додатків, що працюють у середовищі MS DOS та Windows.

  Курс передбачає закріплення методів опрацювання інформації і здобуття практичних навичок програмування мовою С++  з розробки додатків, що працюють у середовищі MS DOS та Windows.

  Guest access requires password: Системне програмування